کسی بلده اینا که با گوشی پول درمیارن چیکار می کنن؟
ما هم می تونیم؟